Zmenšiť textZväčšiť text

Miestne občianske a preventívne služby v obci Krásnohorské Podhradie

 01.03.2024

 

Hlavný cieľ projektu

     Cieľom projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania vobciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladomdlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce. Zámerom poskytovania služby v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, elimináciapáchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách s prítomnosťou MRK.

 

Činnosť MOaPS prispeje k zlepšovaniu kvality života v sídelných komunitách najmä prostredníctvom:

  • ochrany života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít
  • ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi
  • ochrany životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci
  • ochrany verejného poriadku a bezpečnosti osôb
  • podpory senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov
  • vzdelávania členov MOaPS.

 

Doba trvania projektu:  1.2.2024 do 31.7.2026

 

Počet členov MOaPS:   12

 

Telefonický kontakt:  0902 406 564   denne od 7:00 hod.  do 22:00 hod.


Zoznam aktualít: