Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

     Občianske združenie pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí a mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov. Členovia DHZ vykonávajú protipožiarne preventívne kontroly, zabezpečujú protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach, zúčastňujú sa súťaží, organizujú súťaže a iné kultúrne podujatia.

 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Krásnohorské Podhradie

Rok založenia: 1930

  • Predseda: Daniel Freivolt
  • Podpredseda - veliteľ: Richard Sztahon
  • Tajomník: Tomáš Harhovský
  • Pokladník: Tomáš Ilona
  • Strojník: Marc Jurini
  • Referent mládeže: Karin Vozárová 

Hasič: Peter Bernáth
Hasič: Jozef Bernáth
Hasič: Peter Szarka ml.
Hasič: Roland Zán
Hasič: Norbert Lükő
Hasič: Dávid Genči
Hasič: Lukáš Petro
Hasič: Matej Mlynárik

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) Krásnohorské Podhradie

Aktuálne informácie a činnosť DHZO Krásnohorské Podhradie môžete sledovať na FB stránke.

     Hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500, musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a záchrannými prácami. Členovia DHZO majú minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a zdravotne spôsobilí.

     DHZO je výjazdová jednotka, ktorá sa skladá z členov DHZ, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do jednotky. Títo členovia sa zúčastňujú zásahov pri požiaroch, technických výjazdoch alebo iných udalostiach.

 

  • Veliteľ: Daniel Freivolt
  • Strojník: Marc Jurini

Hasič: Matej Mlynárik
Hasič: Tomáš Ilona
Hasič: Richard Sztahon
Hasič: Dávid Genči
Hasič: Tomáš Harhovský
Hasič: Norbert Lükő
Hasič: Peter Szarka ml.
Hasič: Roland Zán
Hasič: Lukáš Petro
Hasič: Peter Bernáth