Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 54)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01092023 Určenie a zriadenie spoločného školského obvodu Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Krásnohorské Podhradie
0 €
01082023 Prenájom reklamnej plochy Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Krásnohorské Podhradie
380 €
VGE3005202301 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: ENVI - PAK a.s.
0 €
D01_SEP-IMRK3-2021-004960 „Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v Krásnohorskom Podhradí“, kód projektu v ITMS2014+: „312083BGS1“ Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Krásnohorské Podhradie
0 €
03072023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: VBC Trade, s.r.o.
Dod.: Obec Krásnohorské Podhradie
0 €
Obchodná zmluva čís. 9005-23 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Denný stacionár Krásnohorské Podhradie" Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: ARKA-architektonická kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
36 420 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 226 2023 Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
číslo 423/2015 Audit údajov Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
2 112 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 23/43/054/309 Dodatkom sa mení lehota povinností oprávneného žiadateľa na predkladanie evidencie dochádzky. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
Dodatok č.1 KZP-PO4-SC431-2021-68/CHY9 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
Dodatok č.2 22/43/054/682 Dodatkom sa mení lehota povinností oprávneného žiadateľa na predkladanie evidencie dochádzky. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
Dodatok č.1 23/43/054/466 Dodatkom sa mení lehota povinností oprávneného žiadateľa na predkladanie evidencie dochádzky. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
Dodatok č.1 23/43/054/431 Dodatkom sa mení týždenný rozvrh hodín Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
Dodatok č.1 23/43/054/87 Dodatkom sa mení lehota povinností oprávneného žiadateľa na predkladanie evidencie dochádzky. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
Zmluva o prenájme 01/23 Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Banícke múzeum v Rožňave
100 €
Zmluva č.3230724 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
CEZ ÚV SR: 226/2023 Komunitné centrum Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
10 558 €
čís.7002-23 Na vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: ARKA-architektonická kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
5 280 €
513/1991 O poradenských a konzultačných službách Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Nimis, s.r.o.
0 €
č.1/2023 Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: ER-STAVING s.r.o.
5 880 €
Generované portálom Uradne.sk