Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 16.05.2024

Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda

Lipová 115

Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja

04941

 

Informácia  o voľnom pracovnom mieste

Voľné miesto na pozíciu:   Mzdová účtovníčka – mzdový účtovník  v    Základnej škole s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie – Krasnahorkaváralja, 04941

 

 

50%  pracovný úväzok, resp. dohoda o vykonaní práce  

 

Termínom nástupu:  01. september  2024 -  do: 31. august 2025 na dobu určitú

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
 • min. 1-ročná prax

 

Iné požiadavky:

 • znalosť zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov,
 • dobré komunikačné zručnosti a otvorenosť konštruktívnej debate,
 • znalosť legislatívy v oblasti mzdovej, ekonomickej a v oblasti financií vo verejnej správe,
 • orientácia v školskej problematike,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy,
 • MS - Office – pokročilá úroveň,
 • bezúhonnosť,

 

Hlavná náplň práce na tejto pozícii:

 • komplexné agenda miezd v súlade s platnou legislatívou, spracovanie výkazov pre daňový úrad a inštitúcie sociálneho a zdravotného zabezpečenia a ďalšie činnosti v rámci dohodnutého druhu práce v oblasti miezd,

 

 

Platové zaradenie a plat:

 • V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania   (s uvedeným telefónnym číslom a mailom),
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópia dokladu o vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy:
Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja. 04941

 

Prijímanie žiadosti do:  31. jún 2024. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na pohovor.


 

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

 


Zoznam aktualít: