Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 06.05.2024

Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda

Lipová 115

Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja

04941

 

Informácia  o voľnom pracovnom mieste

 

 

Voľné miesto na pozíciu:   Upratovačka  -   Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie – Krasnahorkaváralja, 04941

 

Výkon práce: Alokované pracovisko Materská škola , Pokroková 182

 

Popis pracovnej činnosti: - otvára a zatvára budovy školy - zabezpečuje drobné údržbárske práce v objekte MŠ - stará sa, aby sa vodovodné, elektrické a iné zariadenie školy aby boli udržiavané v dobrom stave - pravidelne 1x týždenne odpisuje energie a 1 x mesačne podáva hlásenie riaditeľke MŠ - dozerá na stav budovy / ako je strecha, odkvapové žľaby, dvere, okná, vnútorné vybavenie / a upozorňuje nadriadeného na zistené nedostatky - vykonáva a zabezpečuje úpravu okolia školy / čistenie chodníkov, čistenie , prehrabávanie a polievanie pieskoviska, úprava školského ihriska/ - vysádza a stará sa o bežné druhy kvetín a okrasnú zeleň - v zimnom období zabezpečuje zimnú údržbu školského dvora a prístupového chodníka ,  zodpovedá za upratovanie všetkých priestorov MŠ a za dodržiavanie hygienických zásad (vetranie, dezinfekcia a pod.), vykonáva bežné upratovanie v pridelených priestoroch, - pripravuje návrh na zakúpenie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb, - dbá, aby boli pravidelne vyprázdňované nádoby na smeti, - udržuje čistotu a poriadok v celom areáli MŠ , - určené priestory upratuje každý deň podľa rozpisu činností, v priestore detskej umyvárni dezinfikuje a umýva každý deň, 2-krát do roka umýva okná, - upratuje aj betónové podlahy a schody pred vstupom do MŠ , skladá a vykladá ležadlá na spánok detí.

 

S nástupom od: 01.08.2024 so 100% pracovným úväzkom na dobu určitú do: 31.08.2025

 

Potrebné vzdelanie:

 

• ukončené základné vzdelanie

 

 

Ďalšie kritéria:

  • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • schopnosť pracovať v kolektíve
  • čestnosť, svedomitosť
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

 

Požadované doklady:

 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

 

Platové podmienky:

  • v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

 

 

Uvedené dokumenty spolu so žiadosťou zasielajte poštou, alebo emailom, do 31.05.2024 na adresu: Základnej školy./hore uvedené/ e-mail: riaditel.zslipkraspod@gmail.com.

 

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

 

 

 

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.


Zoznam aktualít: