Zmenšiť textZväčšiť text

Mediálny deň na hrade Krásna Hôrka

 24.10.2023

Obnova hradu Krásna Hôrka, ako aj realizácia mnohých novostavieb v podhradí a okolí hradu sa uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie stavby, podľa harmonogramu zhotoviteľa stavby a v zmysle podmienok platnej Zmluvy o dielo na realizáciu stavby.

 

POPIS STAVEBNÝCH PRÁC KU DŇU 23.10.2023:

OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA (V ČASTIACH DOLNÉHO A STREDNÉHO HRADU):

• V interiéroch väčšiny obnovovaných častí hradu sú ukončené búracie a demontážne práce. Odstraňovali sa novodobé konštrukcie (podlahy, priečky, obklady) a nevhodné materiály, hlavne na báze cementu. Pod dohľadom reštaurátorov sa vysekávali ryhy a drážky pre vodorovné aj zvislé potrubné vedenia a káblové rozvody.

• Naplno sa vykonávajú reštaurátorské práce na Strednom aj Dolnom hrade, ako obnova omietok (interiér aj exteriér), ako aj iných povrchových úprav stien a stropov a tiež obnova kamenných portálov, schodísk a iných článkov z kameňa a tiež drevených prvkov. Vzhľadom na klimatické podmienky sa prerušujú práce v exteriéri a budú pokračovať až na jar za priaznivých teplotných podmienok. V interiéroch, kde je možné vytvoriť vhodné teplotné podmienky, sa budú reštaurátorské práce realizovať naďalej.

• Realizuje sa montáž ležatých potrubných rozvodov vody a kanalizácie na Dolnom hrade.

• Montujú sa káblové rozvody silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdu (meranie a regulácia, kamerový systém, signalizácie a pod.)

• Demontovali sa a vybúrali vonkajšie povrchy nádvorí vo všetkých potrebných vrstvách, súčasne sa realizujú v týchto častiach aj výkopy pre vonkajšie rozvody vody a kanalizácie. Realizuje sa montáž vodovodných potrubí, ako aj potrubí vonkajšej areálovej dažďovej aj splaškovej kanalizácie, vrátane osadenia kanalizačných šácht.

• Počas stavebných prác sa realizuje zásahový archeologický výskum, ako aj nutný dohľad archeológov nad všetkými výkopovými prácami.

• Realizujú sa nové vrstvy podláh, zatiaľ ako podklady pre nášľapné vrstvy na Dolnom hrade a v časti Františkinho múzea – na všetkých podlažiach, vrátane podkrovného priestoru (vrstvy násypov zo sklorecyklátu, mineralizovanej drevnej štiepky, vrátane súvisiacich separačných vrstiev).

• Ukončila sa náročná obnova a sanácia hodnotného dreveného renesančného stropu zo 16. storočia – nad prízemím objektu – Františkino múzeum.

• Realizuje sa obnova pavlače na Rákocziho trakte, ktorá bola staticky narušená.

• V kaplnke hradu sa pristúpilo k náročnej sanácii vlhkej severnej steny, ako aj rozmerného epitafu ukotveného na tejto stene.

• Realizujú sa práce na obnove historickej dažďovej kanalizácie, odvádzajúcej dažďovú vodu zo 4. nádvoria za hradnou kaplnkou, s vedením mimo hradný komplex.

• Mnohé historické prvky ako kamenné články, sochy, dverné krídla, mreže, zábradlia a iné prvky boli odvezené z hradu do reštaurátorských dielní a dielní na umeleckoremeselnú obnovu. Prevoz a dočasné premiestnenie sa realizuje v zmysle zákonných postupov a potrebnej dokumentácie s odsúhlasením orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti KPÚ Košice. Niektoré obnovené kamenné prvky sa už nachádzajú v depozitároch SNM – Múzea Betliar a sú pripravené na návrat na Krásnu Hôrku.

• V stolárskych dielňach sa vyrábajú nové výplne otvorových konštrukcií (okná, dvere, vráta), ako kópie historických prvkov. Okná sa začnú postupne osádzať koncom mesiaca 10/2023.

• Súčasne sa realizuje predstihový archeologický výskum v delostreleckej terase, pre obnovu Horného hradu.

 

NOVOSTAVBY V PODHRADÍ, SÚ ROZOSTAVANÉ V TÝCHTO STAVEBNÝCH OBJEKTOCH:

• BUDOVA INFOCENTRA – hotová je hrubá stavba z monolitického oceľobetónu, v častiach pri teréne sú zateplené steny. Hotové sú ležaté rozvody kanalizácie, ako aj 2 hlbinné geotermálne vrty, hĺbky 100 m, ktoré budú zdrojom pre vykurovanie Infocentra tepelným čerpadlom. Celá stavba Infocentra je navrhnutá ako pasívna, čo sa týka spotreby tepelnej energie.

• OBJEKTY OBČERSTVENIA A SUVENÍROV – na objekte tzv. VEĽKÝ STÁNOK je hotová hrubá stavba suterénnej časti, kde budú verejné toalety, zrealizované sú hydroizolácie a tepelná izolácia podzemných stien a potrubné rozvody kanalizácie a vodovodu.

• Pre stavby tzv. MALÝCH STÁNKOV sú pripravené základové dosky. Samotné nadzemné stavby Malých stánkov, ako aj Veľkého stánku, budú montované drevostavby, ktoré sa aktuálne vyrábajú v dielenských priestoroch zhotoviteľa.

• ROZVODY SPLAŠKOVEJ A DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, ROZVODY PITNEJ AJ POŽIARNEJ VODY – cca na 80 % sú hotové potrubné rozvody súbežne vedené v trase požiarnej komunikácie, historickej cesty na hrad, ako aj areálové rozvody, s postupným osadzovaním kanalizačných a vodomerných šácht.

• HLAVNÉ PARKOVISKO P1 (pre osobné automobily), ako aj sekundárne odstavné parkovisko P2 (pre autobusy vedľa príjazdovej cesty) – zrealizované sú obrubníky a pripravené zhutnené a stabilizované podložia pre vrstvy parkoviska. Na obidvoch parkoviskách sú osadené odlučovače ropných látok a vsakovacie objekty na dažďovú vodu.

• POŽIARNA KOMUNIKÁCIA – po zemných prácach a prácach na káblových a potrubných rozvodoch v trase cesty je pripravený podklad pre konštrukciu komunikácie, s napojením na komunikácie v podhradí, ako aj napojenie na historickú cestu na hrad.

• AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE VODY – hrubé stavby obidvoch tlakových staníc (jedna v obci a druhá v polovici hradného kopca na severnej strane), vrátane akumulačnej nádrže na požiarnu vodu (160 m3), sú zrealizované. V súčasnosti sa realizujú izolácie a úpravy povrchov konštrukcií stavby.

• TRAFOSTANICA A ELEKTRICKÉ VEDENIE – po demontáži vzdušného vedenia vysokého napätia a stĺpovej trafostanice je už v súčasnosti osadená podzemná trafostanica s novými káblovými rozvodmi vysokého napätia, zrealizovali sa aj napojenia káblových rozvodov pre všetky odberné miesta v podhradí.

 

OSTATNÉ:

• VYBAVENIE INTERIÉROV, EXPOZÍCIE A TECHNICKÉ VYBAVENIE DOLNÉHO A STREDNÉHO HRADU A PODHRADIA –pripravujeme túto zákazku na verejné obstarávanie. Následne (začiatok roku 2024) sa budú dodávky a služby v uvedenom rozsahu realizovať.

• OBNOVA HORNÉHO HRADU – v súčasnosti pracuje projekčné oddelenie SNM v kooperácii so stavebnou fakultou STUBA na realizačnej projektovej dokumentácii k obnove tejto časti hradu. Táto dokumentácia je potrebná aj pre stavebné povolenie, ako aj pre verejné obstarávanie a hlavne realizáciu stavby.

• Predpoklad – 01/2024 – 06/2024 – stavebné povolenie a verejné obstarávanie na stavbu Obnovy Horného hradu, 07/2024 – 12/2025 – realizácia Obnovy Horného hradu.

 

Vypracovala: Ing. Erika Šmelková, SNM – Múzeum Betliar


Zoznam aktualít: