• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HRAD
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider2

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 30)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZML-3-63/2021-230 Predmetom zmluvy je darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
(VS) 101030619 Prístup k internetu v pevnej sieti Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: S-Optic s. r. o.
400 €
KZP-PO4-SC431-2021-68/CHY9 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
182 153.80 €
č. 23/43/060/3 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
8 558.05 €
č. 23/43/054/61 Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku zamestnávatel'ovi na podporu vytvorenia pracovných miest v rámci národnćho projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačova o zamestnani Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
30 612.96 €
23/43/054/87 2. Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávatel'a. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
Zmluva KP-2023 LICENČNÁ ZMLUVA o použití diela. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Ing. Oxana Hospodárová
350 €
MC20012023-001 Predmetom zmluvy je závazok Webexu zhotovit dielo, t.j. webovú stránku Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: webex.digital s.r.o.
540 €
23/43/010/18 Učelom uzatvorenia tejto dohody je najmi aplikácia IO zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
22/43/012/46 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečit' realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
dodatok č.1 22/43/054/160 O zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
dodatok č.1 22/43/054/682 O zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
CEZ ÚV SR: 626/2022 Účelom tejto Zmluvy je aj zabezpečenie komplexnosti intervencií v rámci jednotlivých projektov „Take away“ balíka v území Obce. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
22/43/054/682 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
21 288 €
č. p.: KRHZ-KE-VO-388/2022 Protipovodňový vozík - súprava Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
č. p.: KRHZ-KE-VO-305/2022 Cisternová automobilová striekačka malá Iveco 70C15D 4x2 Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48 634.60 €
CEZ ÚV SR: 455/2022 Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
02219/2022-PKZO-B40082/22.00 Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena na pozemkoch ktoré sa nachádzajú v k.ú. Krásnohorské Podhradie Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Slovenský pozemkový fond
110 €
02213/2022-PKZO-B40080/22.00 Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Slovenský pozemkový fond
571.95 €
KRHZ-KE-VO-563-2022 Hasičský automobil – cisternová automobilová striekačka Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48 634.60 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy

Zmluvy 2015
Zmluva
Zmluva o pripojení k IS
Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti
Dohoda č. 24-2015-AC-12
Dohoda č. 10-2015+AC-10
Rámcová dohoda 1 24.03.2015
Rámcová dohoda 2 24.3.2015
Rámcová dohoda 3 24.03.2015
Rámcová zmluva 24.03.2015
Zmluva 24.03.2015
Zmluva o dielo 29.03.2015
Rámcová dohoda 29.03.2015
Rámcová dohoda 7 29.03.2015
Rámcová dohoda 8 29.03.2015
Rámcová dohoda 9 29.03.2015
Rámcová dohoda 10 29.03.2015
Rámcová zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb
Dohoda č. 15-43-054-09
Zmluva CVČ
Mandátna zmluva 30.04.2015
Dohoda č. 15-43-52A-40
Dohoda č. 15-43-052--28
Dohoda č.66-2015-AC-12
Zmluva č. MC21052015
Zmluvy 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č.2
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby zverejnená 21.02.2014
Zmluva s obcami a mestom 2014-1
Dohoda o nájme nehnuteľsnoti
Dodatok č.1 k licenčnej zmluve
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP
Zmluva o dielo 22.05.2014
Zmluva o dielo č. 1-2014
Dohoda č. 14-43-052-19
Kúpno - predajná zmluva z 11.6.2014
Dohoda § 12
Dohoda č. 10-2014-AC-10
Dohoda č. 13-43-50j-24-NS
Dohoda č. 14-43-52A-29
Kúpno - predajná zmluva z 25.6.2014
Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 3.7.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o nájme 14.7.2014
Dodatok k dohode č. 14-43-052-19
Dohoda č. 14-43-50j-29-NS
Dohoda 9-2014
Dohoda č. 50-§51-2014
Dohoda č. 14-43-50j-36-NS
Komisionárska zmluva
Kúpno - predajná zmluva z 18.9.2014
Zmluva o dielo z 3.10.2014
Zmluva o poskytnutí NFP
Dodatok k Dohode č. 2 - 14-43-052-19
Zmluva o dielo EuroGeo-CADaster s.r.o.,
Zmluva o dielo IRENA ZUBRICZKÁ - GEOTRON
Dohoda § 12 od. 1.12.2014
Dohoda č. 10-2015+AC-10
Dohoda č. 14-43-052-1070
Zmluva o poskytnutí NFP - Terénna sociálna práca
Zmluva č. 15544-2014
Zmluva o dodávke služieb
Dohoda č. 14-43-50j-45NS
Dodatok č.1 k Dohode 93-§51-2014
ZMLUVA o dielo 8.12.2014
Zmluva o dielo 8.12.2014
Dodatok k dohode č. 1 14-43-0052-1070
Dodatok k dohode č. 1 14-43-52A-29
Dodatok k dohode č. 1 č.14-43-50j-24NS
Dodatok k dohode č. 1 č.14-43-50j-29NS
Dodatok k dohode č. 1 14-43-50j-36NS
Dohoda č. 93-§51-2014
Zmluvy 2013
na zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Dohoda č. 16,-§52-2013-NP V-2
Dohoda č. 51-§52a- NP V-2
Zmluva o NFP č. 018-4.1MP-2013
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu_15.04.2013
Dohoda o spoluprác_18.04.2013i
Zmluva - Slovgram 12.05.2013
Zmluva o nájme-dodatok
Nájomná zmluva
Dohoda č. 13-43-056-10
Dohoda číslo 78-§52-2013_04.06.2013
DOHODA č.3-§50j-NS 2013
Dodatok č. 1 k dohode č. 13-43-056-10
Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 10.6.2013
Dodatok k dohode č.1 č. d.3-§50j-NS 2013
Dohoda č. 14-§50j-NS 2013
Licenčná zmluva č. U1590-2013
Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa_16.07.2013
Dodarok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí služby_19.07.2013
Zmluva o nájme 22.07.2013
Mandátna zmluva zo dna 15.07.2013
Zmluva o dodávke tovaru_02.09.2013
Kúpno predajná zmluva + dodatok 06.09.2013
Dodatok č. 1 Zmluve o dodávke tovaru_23.09.2013
Kúpno predajná zmluva_27.09.2013
Zmluva o dielo č.1-2013
Zmluva o dodávke tovaru č. 01112013
Darovacia zmluva_11.11.2014
Zmluva o dielo č. 2-2013
Dohoda č. 121-§52-2013
Dodatok č. 1 k dohode č. 1-§56-2012
Dohoda číslo 95-§51-2013
Mandátna zmluva č. 31-2011-2013 zverejnená 29.12.2013
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby zverejnená 29.12.2013
Zmluvy 2012
na zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Dohoda 20 52 2012
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
Mandátna zmluva
Chránená dielľňa
Absolventská prax
Zmluva o združení
Zmluva o dielo
Mandátna zmluva
Zmluva o nájme Oto Orbán
Dodatok ku zmluve o NFP 4.1a
Dodatok č.1 k Dohode 33 §51 2012
Dodatok k 4.1c
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezp. predmetov
Dohoda 55 §52a 2012_27.04.2012
Darovacia zmluva_28.05.2012
Zmluva o vzájomnej spolupráci - ZŠ_26.6.2012
Dodatok č.1 k zmluve Rekonštrukcia miestnych komunikácií_27.6.2012
Dohoda č. 76 §52 2012 NP V-2_27.6.2012
Zmluva_Pavol Rusinko-R.P.AUTO_2.7.2012
Finančný príspevok od ZŠ Domoszló_03.07.2012
Zmluva o najme priestorov - letný tábor_11.07.2012
Dohoda číslo 123_31.7.2012
Dodatok č.1 k zmluve Krh. Podhradie infraštruktúra rómska osada 1_1.8.2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy_2.8.2012
Dodatok k ZoD č. 2 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií_10.10.2012
Zmluva o poskytnutí peňažného daru_13.11.2012
Darovacia zmluva - Veresegyház zverejnené 05.12.2012
Zmluva o nájme pozemku zverejnené 05.12.2012
Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa_11.12.2012
Dohoda č.3-XX-2012-§54 zverejnena 18.12.2012
Zmluvy 2011
na zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Mandátna zmluva ARDE
Rámcova Zmluva
Dodatok k zmluve o dielo
Dohoda o najme
Mandatna zmluva
Najomna zmluva
Zmluva o vypozicke
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Mandátna zmluva zo dňa 8.2.2011
Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 9.2.2011
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva o stavebnom diele
Zmluva o dodavke plynu
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva o prepozicani miesta
Zmluva o prepozicani miesta
Mandatna zmluva
Zmluva zo dňa 25.3.2011 o poskytnutí údajov z katastra
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytovaní právnej služby
Darovacia zmluva SPP
Zmluva o poskytnutí dotacie
Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda
Zmluva ROMEDs.r.o
Zmluva č328
Kúpno - predajná zmluva uverejnená 3.8.2011
Zmluva o najme Hrivnáková
Kúpno predajná zmluva uverejnená 22.09.2011
Kúpno predajná zmluva Štefan ELEK uverejnená 22.09.2011
Zmluva o poskytnutí podpory Environmentálneho fondu formou dotácie
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne.
Dohoda o spolupráci
Zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva UPD
Zmluva o dielo
Kúpna zmluva
Zmluva o dielo 20.11.2011.pdf
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve.pdf
Zmluva o dielo na projektové práce
Dohoda č 125
ZoD voda
Zmluva o NFP